Grupphandledning för chefer

Syftet är att:

- bli stärkt och utvecklas i rollen som chef och ledare.
- skapa nätverk för erfarenhetsutbyte och gemensam problemlösning.
- mötas kring olika relevanta kunskapstema.
- få nya perspektiv, feedback och förhållningssätt och pröva på hemmaplan med stöd från gruppen.
- ge ett forum för att stämma av och enas kring synsätt och värderingar när det gäller ledarkulturen.
- förbättra prestation och påverkansmöjligheter

Upplägg:

En grupp om 6 – 8 deltagare, 3 timmar per gång under 6-8 gånger.

Under första träffen upprättas ett kontrakt där deltagarna åtar sig programmet som helhet avseende antal träffar, datum, aktivt deltagande, konfidentialitet etc.

Varje träff ger utrymme för gemensam förståelse kring problemet, reflektion, analys och förslag på lösningar kring deltagarnas aktuella problemställningar/utmaningar.

Utvärdering/feedback i slutet av tillfällena.