Ledningsgruppsutveckling och arbetsgruppsutveckling

Allians Kompetens har mångårig erfarenhet av att driva utvecklingsprogram för såväl ledningsgrupper som professionella arbetsgrupper i olika företag och organisationer.

Fokus är på att utveckla både ett effektivt ledarskap och medlemskap som är avgörande för att uppnå effektiva team.

Upplägget för grupputvecklingsinsatserna diskuteras med uppdragsgivaren och skräddarsys efter gruppens behov, sammanhang och utvecklingsfas.

Fokusområden för ett grupputvecklingsprogram kan vara att:

• stärka den gemensamma plattformen, utveckla kommunikation och samverkan.

• skapa samsyn kring gruppens uppdrag, ansvar och roll i organisationen.

• få en gemensam förståelse kring gruppens sätt att fungera och vad som behöver utvecklas och åtgärdas för att öka effektiviteten.

• tydliggöra gruppens sammanlagda styrkor och utvecklingsbara sidor för att använda teamets resurser på ett bra sätt.

• utveckla gruppens relationer genom att ge och få konstruktiv feedback samt tydliggöra ömsesidiga förväntningar.

• uppmuntra egen och gemensam reflektion kring sättet att hantera olika utmaningar och få nya perspektiv.

Allians Kompetens konsulter är certifierade i en grupputvecklingsmetod, Group Development Questionnaire (GDQ). Metoden hjälper grupper att förstå hur de fungerar och vad de behöver göra för att bli ännu effektivare och säkerställa konstruktiva samarbetsformer. GDQ är ett av flera verktyg som kan stödja gruppens utveckling.