Individuell coaching för ledare och chefer

Syftet med coaching är att:

• få hjälp att uppnå en djupare och mer nyanserad kunskap kring hur man fungerar i ledarrollen

• få nya perspektiv på olika situationer som kommer upp i vardagen

• öka förståelsen och få nya insikter för det egna sättet att agera i samspelet med andra

Coachingprogrammets omfattning anpassas efter behov och uppsatta mål.